top of page

Privacy statement Kraamzorg Meer Aandacht 

 

Laatst bijgewerkt op 1-5-2020

 

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor Kraamzorg Meer Aandacht. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Kraamzorg Meer Aandacht zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Kraamzorg Meer Aandacht slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In dit Online Privacy Statement kunt u lezen hoe ik persoonsgegevens verzamel, gebruik, deel en bescherm.
 
1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Kraamzorg Meer Aandacht verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan mij beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die Kraamzorg Meer Aandacht kan aanbieden. 

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan mij verstrekt heeft, tenzij ik uw specifieke toestemming verkrijg, Kraamzorg Meer Aandacht dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of kwaliteitsregels, indien die nodig zijn voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over overige diensten van Kraamzorg Meer Aandacht. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Kraamzorg Meer Aandacht dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek. Als u mij een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren dan zal ik gebruik maken van de informatie die u mij verstrekt heeft om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen Kraamzorg Meer Aandacht  is.

 

Kraamzorg Meer Aandacht verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.  Kraamzorg Meer Aandacht verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid. Wij verzoeken u om weloverwogen te besluiten of u bijzondere persoonsgegevens aan  Sam’s Kraamzorg wilt verstrekken en nimmer bijzondere persoonsgegevens aan Kraamzorg Meer Aandacht te verstrekken tenzij u toestemt met de verwerking van die bijzondere persoonsgegevens door Sam’s Kraamzorg. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Kraamzorg Meer Aandacht neemt u dan eerst contact op met Kraamzorg Meer Aandacht via info@kraamzorgmeeraandacht.nl 
 
 
1.1 IP adressen

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.

 

1.2 Cookies
Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website(s) kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.

Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die op onze websites worden gebruikt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Web beacons 

Een web beacon is een klein bestand op een webpagina, nieuwsbrief, e-mail of andere communicatie en wordt gebruikt om informatie te verzamelen over bijv. de mate waarin e-mail wordt geopend, welke content wordt bekeken, etc. Deze informatie wordt gebruikt om belangstelling van bezoekers te meten en onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Kraamzorg Meer Aandacht gebruikt alleen web beacons als dit is toegestaan op grond van wet- en regelgeving.

 

3. Social media widgets en toepassingen

Kraamzorg Meer Aandacht websites kunnen functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals Facebook en instagram. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de Sam’s kraamzorg websites. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen. Kraamzorg Meer Aandacht heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen. Daarnaast kunnen Kraamzorg Meer Aandacht websites gebruik maken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie ik weinig of geen invloed heb. 
 
4. Kinderen 

Kraamzorg Meer Aandacht begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Mijn site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is mijn beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van mijn dienstverlening.
 
5. Delen en doorgifte van persoonsgegevens 

Ik deel geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor mijn professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan Kraamzorg Meer Aandacht in sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners  die namens mij werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.   Daarnaast kan Kraamzorg Meer Aandacht persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven in die met mij samenwerken of namens mij werken. Doorgifte door Kraamzorg Meer Aandacht van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Nederlandse privacywetgeving. Kraamzorg Meer Aandacht kan persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Kraamzorg Meer Aandacht moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid.  Kraamzorg Meer Aandacht verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Kraamzorg Meer Aandacht geen persoonsgegevens die u hem verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden. 
 
6. Keuzes 

U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van mijn online diensten. In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter, Kraamzorg Meer Aandacht kan u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken teneinde de door u gevraagde dienst aan u te verlenen, u te kunnen voorzien van (aanvullende) informatie inzake mijn dienstenverlening en door mij te organiseren evenementen. Bepaalde online diensten kunnen u ook vragen om uw toestemming voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, u kunt hiermee instemmen of deze toepassing weigeren. Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een e-nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst of communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de instructies die in de aangeboden communicatie-uitingen zullen worden vermeld. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat ik aanvullende informatie nodig heb voordat ik uw verzoek kan verwerken. 
 
7. Toegang

Als u persoonsgegevens aan Kraamzorg Meer Aandacht beschikbaar heeft gesteld dan heeft u in de meeste gevallen het recht tot toegang tot die persoonsgegevens om eventuele onnauwkeurigheden te kunnen corrigeren. U kunt ook een verzoek tot wijziging of het verwijderen van informatie indienen door contact op te nemen met info@kraamzorgmeeraandacht.nl Ik zal alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan uw verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden. 
 
8. Beveiliging en de integriteit van gegevens 

Kraamzorg Meer Aandacht heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van Kraamzorg Meer Aandacht, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar mijn beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Kraamzorg Meer Aandacht betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook span ik mij in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens. 
 
9. Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat Kraamzorg Meer Aandacht websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door derden en die niet worden beheerst door dit Online Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. Ik raad u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt. 
 
10. Wijzigingen in dit beleid

Kraamzorg Meer Aandacht kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer Ik verandering aanbreng in het Online Privacy Statement dan zal ik de "datum laatst gewijzigd", die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop Kraamzorg Meer Aandacht uw persoonsgegevens beschermt. 
 
11. Vragen inzake het Privacy beleid en over de handhaving 

Meer Aandacht is gecommitteerd om de online privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@kraamzorgmeeraandacht.nl . U kunt ook gebruikmaken van dit e-mail adres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen. 

 

Privacy in de kraamzorg

 
Wat is privacy?

Privacy is een grondrecht. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de AVG vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU). Het uitgangspunt van deze privacywetgeving is dat er regels worden vastgesteld om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en hun recht op bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.  Kraamzorg en persoonsgegevens De Kraamzorg moet zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van cliënten. Hierbij moet er rekening worden gehouden met strenge regels. De regels waar de organisatie zich aan moet houden, staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).   Onze organisatie heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld, die als onafhankelijk adviseur hierover kan worden geraadpleegd. 
 
 

bottom of page