top of page

Kraamzorg Meer Aandacht heeft als belangrijkste doel ervoor te zorgen dat jij, je kindje en jullie gezin een prettige kraamtijd beleven. Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Blijf niet met dat gevoel rondlopen, maar meld het ons. 

 

Kraamzorg blijft mensenwerk. Het kan dus gebeuren dat je niet tevreden bent over de verleende kraamzorg. Wees niet bang om in gesprek te gaan met jouw kraamverzorgende als je het gevoel hebt dat ze haar werk niet goed doet of jullie elkaar niet liggen. In de meeste gevallen biedt zo'n gesprek direct verbetering of kan er gezocht worden naar een goede oplossing. 

 

Een klacht

Als u een klacht heeft, dan kunt u daarover in de eerste plaats terecht bij de zorgverlener (zorgaanbieder).

Behandeling klacht

Meestal is een gesprek met de zorgverlener voldoende om het probleem op te lossen.

Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing dan kunt u een officiële klacht indienen via www.klachtenregeling.nl waarbij Kraamzorg Meer aandacht via Solopartners aangesloten is om daar gebruik te maken van een klachtenfunctionaris. 

De klachtenfunctionaris kan de klager op verzoek (gratis) advies geven en bijstaan in het formuleren van de klacht. De klachtenfunctionaris zal eerst proberen om met beide partijen in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt dan neemt hij of zij de klacht in behandeling. Binnen twee weken wordt er een datum geprikt waarop de klacht wordt behandeld, dit kan middels een persoonlijk gesprek of een schriftelijke toelichting. Als dit nog nog steeds niet tot een oplossing leidt dan kan je in beroep gaan bij een geschillencommissie. 

De klachtenfunctionaris zoekt binnen een termijn van zes weken - na hoor en wederhoor te hebben toegepast - naar een geschikte oplossing. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek daartoe naar het oordeel van de klachtenfunctionaris noodzaakt, kan de klachtenfunctionaris de termijn van zes weken met ten hoogste vier weken verlengen. De klachtenfunctionaris doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de klager.

 

Uiterste indieningstermijn

Een klacht over ontstane schade dient u schriftelijk binnen 5 werkdagen na afronding van de kraamzorg in bij de zorgverlener. Met betrekking tot andere klachten geldt een uiterste indieningtermijn van één jaar.

 

In beroep

Mocht u niet tevreden zijn met de uitspraak van de Klachtenfunctionaris, dan kunt u uw zaak ‘in hoger beroep’ voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (zie adres hieronder).

In dat geval bent u € 52,50 klachtengeld verschuldigd aan de commissie. De termijn voor het schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie bedraagt 12 maanden na de datum waarop u de klacht indiende bij de zorgaanbieder. Zie voor meer informatie op www.degeschillencommissie.nl.

Voor informatie over een formele juridische procedure kunt u zich wenden tot een Bureau voor Rechtshulp.

 

Meer informatie

De Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is van toepassing op de behandeling van klachten van cliënten van zorgaanbieders. Ons klachtenreglement is op deze wet gebaseerd. Aan het indienen en behandelen van een klacht zijn geen kosten verbonden. De kosten die een door u ingeschakelde deskundige of raadsman/-vrouw in rekening brengt, dient u zelf te dragen.

Geschillencommissie Verpleging Verzorging en geboortezorg

Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

bottom of page