top of page

Aanvullende Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Meer Aandacht

 

Deze aanvullende leveringsvoorwaarde zijn een aanvulling op de algemene voorwaarde kraamzorg van BO Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Kraamzorg Meer Aandacht afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze aanvullende voorwaarden aan de cliënt overhandigd. De algemene voorwaarde kraamzorg van Bo geboortezorg vindt je op de website van Kraamzorg Meer Aandacht www.kraamzorgmeeraandacht.nl 
 
De te leveren zorg:

 • Kraamzorg Meer Aandacht biedt zorg op maat 

 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de         polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden       rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht. 

 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg, voor 2020 is dat €4,50/uur.

 • Rond de derde zorg dag zal ik met jou/jullie bespreken of jij/jullie tevreden zijn over de ontvangen zorg. Indien de zorg     niet naar wens is zal ik als Kraamzorg Meer Aandacht met jullie zoeken naar een passende oplossing. 

 • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt 

 • Kraamzorg Meer Aandacht doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen overige kraambureaus/collega’s regio Leiden als achterwacht, Back-up fungeren. Op deze wijze ben je bij Kraamzorg Meer Aandacht altijd verzekerd van goede zorg.

 • Minimale zorg afname per zorg dag is 3 uur. ( m.u.v. couveuse nazorg) 

 • Kraamzorg uurtarief is volgens Nzatarief 

 
ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet

 • Kraamzorg Meer Aandacht werkt volgens de ARBO-richtlijnen. 

 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg     worden stopgezet. 

 • Tijdens de kraamtijd dient het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm staan. 

 
Vervoer 

 • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.

 
Annulering

 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De kosten hiervan bedragen  € 25,- tenzij op medische gronden is geannuleerd.  

 

Ongewenst gedrag 

 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik,[dreiging met] geweld, dwang,     gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan. 

 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt. 

 
Aansprakelijkheid 

 • Kraamzorg Meer Aandacht kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van mij zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond. 

 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed. 

 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen. Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal van de cliënt wordt niet vergoed denk hierbij aan een weeghaak en kolfapparaat e.d.

 • Een melding van schade dient schriftelijk te geschieden bij kraamzorg Meer Aandacht. 

Verstrekking volmachten 

 •  Kraamzorg Meer Aandacht maakt geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt. 


Klachten 

 • Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk te worden gemeld bij Kraamzorg Meer Aandacht. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan de klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van onze branche organisatie BO geboortezorg. helpdesk@bogeboortezorg.nl 085 0471 999 

 
Geheimhouding en privacy 

 • Kraamzorg Meer Aandacht dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren. Kraamzorg Meer Aandacht zal deze niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan. 

 • Kraamzorg Meer Aandacht werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden op de website www.kraamzorgmeeraandacht.nl 

 • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de Wet bescherming     persoonsgegevens. ( WBP) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO) 

 • Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor Kraamzorg Meer Aandacht als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen. 

 • Kraamzorg Meer Aandacht zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Kraamzorg Meer Aandacht wettelijk de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zal moeten naleven. 

 • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt. 

 • Ik als Kraamzorg Meer Aandacht heb het hele proces van de levering van kraamzorg een geheimhoudingsplicht.

 
Contactgegevens: 

Kraamzorg Meer Aandacht is gevestigd aan:

Bargelaan 200

E-mail: info@kraamzorgmeeraandacht.nl    

KvK-nummer: 78097932

                                                                 

Contactgegevens Bo geboortezorg                                            

Wet der verenigde naties 1

3527KT Utrecht 

 
 
 
 
 
 
Aanvullende leveringsvoorwaarde  Datum: Mei 2020  Versie: 001
 

bottom of page