top of page

Aanvullende Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Meer Aandacht

Deze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Kraamzorg van BO Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Kraamzorg Meer Aandacht bevestigde inschrijvingen. De cliënt gaat akkoord met onze Algemene Voorwaarden, Aanvullende Voorwaarden en Privacy Statement d.m.v. de schuifjes op groen te zetten bij de aanmelding via het digitale kraamdossier, MyCococoon. Bij de intake zullen de Aanvullende Voorwaarden nogmaals worden besproken. De Algemene Voorwaarden Kraamzorg van Bo Geboortezorg vind je op onze website: www.kraamzorgmeeraandacht.nl

 

De te leveren zorg

• Kraamzorg Meer Aandacht biedt zorg op maat.

• Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald of aangepast naar het urenmenu van jouw keuze. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.

• Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg (dus geen partusuren). De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door Het Zorginstituut.

• Rond de vierde dag zorg die je van de kraamverzorgende ontvangt, zullen jullie een mail ontvangen met de link naar de tussenevaluatie. Ook kun je deze vinden in jullie eigen online dossier. Jullie kraamverzorgende zal ook vragen of de zorg naar wens is geweest. Steekproefsgewijs zal een medewerkster van Kraamzorg Meer aandacht jullie bellen of jullie tevreden zijn over de ontvangen zorg. Indien de zorg niet naar wens is zal Kraamzorg Meer aandacht met jullie zoeken naar een passende oplossing.

• De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt. • Kraamzorg Meer aandacht doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen andere collega’s als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Kraamzorg Meer aandacht altijd verzekerd van goede zorg.

• Minimale zorg afname per zorgdag is 3 uur.

• Kraamzorg uurtarief wordt jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) www.nza.nl

 

ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet]

• Kraamzorg Meer aandacht werkt volgens de ARBO-richtlijnen.

• De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden gestaakt.

• Tijdens de kraamtijd dient het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 65 cm en een maximale hoogte van 80 cm te staan.

Vervoer en parkeren

• Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.

• De cliënt is verantwoordelijk voor alle parkeerkosten die worden gemaakt tijdens het leveren van de zorg. Ook bij parkeren voor boodschappen ed. De kraamverzorgende mag maximaal op 5 minuten loopafstand van jullie huis parkeren om in een zone te parkeren waar geen parkeerkosten worden gerekend. Kraamverzorgenden komen over het algemeen altijd met de auto i.v.m. noodgevallen, dubbele diensten en bevallingen.

 

Annulering:

• Annulering van zorg dient schriftelijk of per mail plaats te vinden. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht m.u.v. annulering op medische gronden. Annuleringskosten bedragen €25, deze dient de cliënt zelf te betalen. Als de zorg op niet medische gronden geannuleerd is binnen 6 weken voor de uitgerekende datum dan brengt Kraamzorg Meer Aandacht 24 uur zorg kraamzorg in rekening naar de zorgverzekeraar. Neem je kraamzorg bij een andere organisatie af dan brengt Kraamzorg Meer aandacht 24 uur kraamzorg, volgens NZA-tarief, bij de cliënt zelf in rekening plus annuleringskosten. Deze vergoed de zorgverzekeraar niet. De inschrijving en eventuele overige kosten, zoals uitgevoerde intake, worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

• Bij verblijf in het geboortehotel zullen de uren en aantal dagen zorg die Kraamzorg Meer aandacht nog zal leveren worden besproken en vastgelegd tijdens het intakegesprek. Besluiten jullie op niet medische gronden langer in het kraamhotel te verblijven dan zullen de afgesproken uren kraamzorg in rekening worden gebracht bij de cliënt zelf. Deze zal de zorgverzekeraar niet vergoeden en komen voor eigen rekening.

 

Ongewenst gedrag

• Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik, (dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.

• Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

Aansprakelijkheid

• Kraamzorg Meer aandacht kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerkster zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond met fysiekbewijs.

• Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.

• Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen. Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed. • Een melding van schade dient schriftelijk te geschieden bij Kraamzorg Meer aandacht. Bij schade wordt er voor de cliënt een eigen risico gehanteerd van €50,- per gebeurtenis.

Verstrekking volmachten

• Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.

• Het afgeven van een huissleutel aan de kraamverzorgende is volledig voor eigen risico van de cliënt. Kraamzorg Meer aandacht is niet aansprakelijk voor misbruik van de huissleutel.

 

Klachten

  • Meestal is een gesprek met de zorgverlener voldoende om het probleem op te lossen.

  • Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing dan kunt u een officiële klacht indienen via www.klachtenregeling.nl waarbij Kraamzorg Meer aandacht via Solopartners aangesloten is om daar gebruik te maken van een klachtenfunctionaris. 

  • ​De klachtenfunctionaris kan de klager op verzoek (gratis) advies geven en bijstaan in het formuleren van de klacht. De klachtenfunctionaris zal eerst proberen om met beide partijen in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt dan neemt hij of zij de klacht in behandeling. Binnen twee weken wordt er een datum geprikt waarop de klacht wordt behandeld, dit kan middels een persoonlijk gesprek of een schriftelijke toelichting. Als dit nog steeds niet tot een oplossing leidt dan kan je in beroep gaan bij een geschillencommissie. 

  • ​De klachtenfunctionaris zoekt binnen een termijn van zes weken - na hoor en wederhoor te hebben toegepast - naar een geschikte oplossing. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek daartoe naar het oordeel van de klachtenfunctionaris noodzaakt, kan de klachtenfunctionaris de termijn van zes weken met ten hoogste vier weken verlengen. De klachtenfunctionaris doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de klager.

  • Een klacht over ontstane schade dient u schriftelijk binnen 5 werkdagen na afronding van de kraamzorg in bij de zorgverlener. Met betrekking tot andere klachten geldt een uiterste indieningtermijn van één jaar.

  • Mocht u niet tevreden zijn met de uitspraak van de Klachtenfunctionaris, dan kunt u uw zaak ‘in hoger beroep’ voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (zie adres hieronder).

  • In dat geval bent u € 52,50 klachtengeld verschuldigd aan de commissie. De termijn voor het schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie bedraagt 12 maanden na de datum waarop u de klacht indiende bij de zorgaanbieder. Zie voor meer informatie op www.degeschillencommissie.nl.

  • Voor informatie over een formele juridische procedure kunt u zich wenden tot een Bureau voor Rechtshulp.

  • De Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is van toepassing op de behandeling van klachten van cliënten van zorgaanbieders. Ons klachtenreglement is op deze wet gebaseerd. Aan het indienen en behandelen van een klacht zijn geen kosten verbonden. De kosten die een door u ingeschakelde deskundige of raadsman/-vrouw in rekening brengt, dient u zelf te dragen.

  • ​Geschillencommissie Verpleging Verzorging en geboortezorgPostbus 90600, 2509 LP Den Haag

Geheimhouding en privacy

• Kraamzorg Meer aandacht dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.

• Kraamzorg Meer aandacht werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden op de website www.kraamzorgmeeraandacht.nl 

• Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de wet AVG en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

• Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor Kraamzorg Meer Aandacht als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt schriftelijk een kopie opvragen.

• Kraamzorg Meer aandacht zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Kraamzorg Meer aandacht wettelijk de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zal moeten naleven.

• De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt. Wel geeft u een akkoord om uw online dossier te delen met de verloskundige bij inschrijving door het schuifje op groen te zetten en op aanvraag versturen te klikken.

• Kraamzorg Meer aandacht en diegene die in opdracht van Kraamzorg Meer aandacht betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Contactgegevens Kraamzorg Meer Aandacht

Bargelaan 200 

2333 CW Leiden 

06-23481435

info@kraamzorgmeeraandacht.nl

Kraamzorg Meer Aandacht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnr: 78097932

bottom of page